0
1,300,000 تومان
0
2,230,000 تومان

کارگاه آموزشی تربیت مدیر فروش

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان
0
1,200,000 تومان

کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان
 دوره آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری
1
300,000 تومان

آشنایی با اصول موفقیت در مصاحبه های شغلی

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

آشنایی با اصول موفقیت در مصاحبه های شغلی

0
150,000 تومان

تربیت کارشناس حرفه ای امور اداری

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان

تربیت کارشناس حرفه ای امور اداری

0
800,000 تومان

دوره آموزشی بازاریابی تلفنی

بدون امتیاز 0 رای
160,000 تومان

دوره آموزشی بازاریابی تلفنی

0
160,000 تومان