تکنیک های بازاریابی و فروش تلفنی

بدون امتیاز 0 رای
460,000 تومان
0
460,000 تومان

دوره آموزشی طراحی برنامه بازاریابی

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان
 دوره آموزشی آنالیز رفتار مشتری
0
450,000 تومان

دوره آموزشی آنالیز رفتار مشتری

بدون امتیاز 0 رای
270,000 تومان
 دوره آموزشی آنالیز رفتار مشتری
0
270,000 تومان

دوره آموزشی آنالیز محیط و رقبا

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان
دوره آموزشی آنالیز محیط و رقبا
0
450,000 تومان

دوره آموزشی برندینگ و تبلیغات حرفه ای

بدون امتیاز 0 رای
980,000 تومان

دوره آموزشی برندینگ و تبلیغات حرفه ای

0
980,000 تومان

دوره آموزشی تربیت مدیر بازاریابی

بدون امتیاز 0 رای
850,000 تومان

دوره آموزشی تربیت مدیر بازاریابی

0
850,000 تومان

دوره آموزشی تربیت مدیر فروش

بدون امتیاز 0 رای
1,100,000 تومان

دوره آموزشی تربیت مدیر فروش

0
1,100,000 تومان

دوره جامع بازاریابی

بدون امتیاز 0 رای
3,600,000 تومان

دوره جامع بازاریابی

0
3,600,000 تومان