دوره مدیریت بحران

بدون امتیاز 0 رای
79,000 تومان

اصول و مبانی مدیریت بحران چیست ؟

بحران ها واقعیاتی اجتناب ناپذیر در زندگی اجتماعی هستند، بحران ها در ذات خود جایی برای شکل گیری فرصت ها و تهدید هایی هستند که بر حسب گستره ی محیطی بحران ، نوع ، شدت آن می توانند نظام مدیران حاکم و سیاست به کار گرفته ی آنان را در حالت پر مخاطره و دشوار قرار دهد . نتایج تحقیقات نشان می دهد که  اساسی ترین شاخص جهت مدیریت بحران شناخت عوامل و اصول ایجاد بحران  می باشد . در واقع اصل مدیریت بحران اشاره به راه حلی منطقی و معقول دارد که برای جبران کردن شرایط بحرانی به کار گرفته می شود . به شکلی که ارزش های اساسی و منافع تامین شوند .
با در نظر گرفتن محدودیتها  در شرایط خاص و بحرانی ( واکنش و تصمیم گیری در اندک زمان ممکن ، غافلگیر شدن و محدودیت دسترسی به اطلاعات مهم و اساسی ) مدیریت بحران بایستی در تشخیص شرایط بحرانی دچار اشتباه و خطا نشده و با استفاده از اصول تحلیل و شناخت فاکتورهای اساسی بحران ،مسیر درست جهت مقابله با تهدید و بحران را مشخص نمایند . در هنگام رویارویی با بحران ،چهار فاکتور فرهنگ ، جامعه ، انسان ، استراتژی و ساختار نقش اساسی دارند و هر چقدر مدیران در مورد این چهار فاکتور ،شناخت کامل تری داشته باشند ،مدیریت آنان در هنگام وقوع بحران بسیار کارآمد و موثر واقع می شود . یک مدیر بحران موفق همواره بایستی یک رویکرد نظام مند بر اساس کمترین آسیب و اصل بهبود مداوم داشته باشد که همواره در پی یافتن اولین علایم خطر بحران های در حال وقوع باشد تا قادر باشد در هنگام وقوع بحران قادر باشد با کمترین آسیب خسارتهای بحران را کنترل کند .

1
79,000 تومان