روش های ارزیابی عملکرد کارکنان

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان

ارزشیابی عملکرد کارکنان فرایندي بسیار مهم و از حساسترین مسائل مسؤلان در سازمان
می باشد.)سعادت، 1375 ( با وجود تلاش فراوان براي ارزیابی بهتر کارکنان توسط مسؤلان؛هنوز کارکنان
راضی نیستند.شناخت کارکنان قوي و اعطاي پاداش به آنها؛ ایجاد انگیزه براي بهبود عملکرد از راه ارزیابی
درست عملکرد میسر است. قبلا مدیران ارزشیابی را به منظور کنترل کار کارکنان انجام می دادند اما امروزه
هدف ارزیابی راهنمایی و ارشاد کارکنان براي مشارکت گروهی به منظور افزایش اثربخشی و کارایی سازمان
است

31
69,000 تومان