دوره های در حال ثبت نام فروردین ماه

عنوان دورهتاریخ برگزاریمدت دورهمبلغ دوره (تومان)
دوره جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل    نیمه دوم فروردین ماه  1002.230.000
جامع بازاریابینیمه دوم فروردین ماه1603.600.000
تربیت مدیر فروشنیمه دوم فروردین ماه441.100.000
برندینگ و تبلیغات حرفه اینیمه دوم فروردین ماه40980.000

دوره های در حال ثبت نام اردیبهشت ماه

عنوان دورهتاریخ برگزاریمدت دورهمبلغ دوره (تومان)
دوره جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل     نیمه اول اردیبهشت ماه1002.230.000
تربیت مدیر بازاریابینیمه اول اردیبهشت ماه32850.000
کارگاه آموزشی ثبت سامانه جامع تجارت (EPL)نیمه اول اردیبهشت ماه8290.000
آنالیز رفتار مشترینیمه اول اردیبهشت ماه8270.000
کارگاه آموزشی آشنایی با واژه ها، اسناد بازرگانی و گمرکی    نیمه دوم اردیبهشت ماه    6200.000
کارگاه آموزشی تهیه و چکینگ اسناد بازرگانینیمه دوم اردیبهشت ماه8250.000
طراحی برنامه بازاریابینیمه دوم اردیبهشت ماه16450.000
برندینگ و تبلیغات حرفه اینیمه دوم اردیبهشت ماه40980.000

دوره های در حال ثبت نام خرداد ماه

عنوان دورهتاریخ برگزاریمدت دورهمبلغ دوره (تومان)
دوره جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل    نیمه اول خردادماه    1002.230.000
جامع بازاریابینیمه اول خردادماه1603.600.000
تربیت مدیر بازاریابینیمه اول خردادماه32850.000
آنالیز محیط و رقبانیمه اول خردادماه16450.000
کارگاه آموزشی ثبت سامانه جامع تجارت (EPL)      نیمه دوم خردادماه ماه8290.000
کارگاه اموزشی دور اظهاری در سامانه پنجره فرامرزینیمه دوم خردادماه ماه16450.000
کارگاه آموزشی کار با پنجره واحد تجارت فرامرزی(EPL)نیمه دوم خردادماه ماه8300.000
MBA گرایش: اجرایی، پروژه، کارآفرینی،مالی)نیمه دوم خردادماه ماه  
آنالیز رفتار مشترینیمه دوم خردادماه ماه8270.000
کارگاه آموزشی اسناد حمل و نقلنیمه دوم خردادماه ماه4230.000
کارگاه آموزشی مدیریت بسته بندی در فرآیند بازاریابی صادراتی و بازرگانی بین المللنیمه دوم خردادماه ماه8320.000